Általános Szerződési Feltételek

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai, online szerződéskötés

A Profight Küzdősport webáruház (profight.hu, www.profight.hu) egy úgynevezett “gyűjtőáruház”, amely azt jelenti, hogy a termékeket külső beszállítóktól rendeljük meg, így a megrendelést követően harmadik fél gondoskodik a termékek kiszállításáról. Ezt követően a megrendelt termékeket különböző futárcégek (az adott „anya áruház” / partneráruház szerződött partnerei) szállítják házhoz. A vásárolt termékek után feltüntetjük az adott termék szállítási díját, egyedi méretű és súlyú termék esetén a termék szállítási díjáról külön értesítést küldünk e-mailen vagy telefonon.

A termékeket általában 3-4 munkanapon belül kiszállítja a partnercég. Az esetleges késésekért áruházunk nem vállalja a felelősséget, de a reklamációkat továbbítjuk partner felé és minden esetben segítjük a termék célba érését.

A megrendelt termékeket személyesen is átveheti előzetes telefonos, vagy email-ben történő egyeztetést követően.

Webáruház fejlesztője, üzemeltetője:

MCOnet International Kft.

1052 Budapest, Piarista utca 4. Pest megye Magyarország,

Tel / Fax.: +36-1-266-6564 / +36-1-700-4632

Mobil: +36-30-299-6627

Képviselő: Szabó Zoltán Kázmér

Cégjegyzékszám: 01-09-925160

Adószám: 12616592-2-41

Bejegyző cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Cégbíróság, Budapest

E-mail: mconet@mcoent.eu

Web: http://www.mconet.hu

 

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:

E-mail cím: info@profight.hu

Telefonszám: +36 20/9125-409

 

Tárhely szolgáltató:

Név: IKRON Fejlesztő és Szolgáltató korlátolt felelősségű társaság

Iroda címe: 6724 Szeged, Pulz u. 46.

Számlázási cím: 6724 Szeged, Pulz u. 46.

Adószám: 12792724-2-06

Tel.: +36 62 55 24 65

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

 

A profight.hu ezúton tájékoztatja, hogy a leadott rendelések írásos szerződésnek minősülnek és azokat az MCOnet International Kft., mint az oldal üzemeltetője iktatja rendszerében. A későbbiekben a rendelés leadása visszakereshető, és a rendelés leadásának ténye bizonyítható, de harmadik fél számára nem hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar.

A szerződéskötéssel Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy megrendeléssel kapcsolatos adatai (megrendelt termékek, az Ön neve, e-mail címe, számlázási és szállítási címe, telefonszáma) Partneráruházaknak átadásra kerül a termékek kiszállításának érdekében.

 

Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A fogyasztó az eladó (a szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban (más néven webáruház, webshop, online shop, e-üzlet) virtuális módon, az egérrel történő kattintások vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket. A virtuális bevásárlás folyamata magában foglalja az előzetes regisztrációt, a honlapon megjelenített árukatalógusban való böngészést, a termékek kiválasztását és kosárba helyezését, a kosár tartalmának frissítését és törlését, a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztását, a pénztárban való fizetést, a megrendelés leadását, valamint a szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is.

 

Az európai uniós és a magyar jogszabályok is érvényesnek tekintik az online úton megkötött szerződéseket, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén.

 

Szállítási feltételek:

Az áruházban kiválasztott és megrendelt termékeket a megrendelést követő automatikus megerősítést követően – lehetőség szerint - 5 munkanapon belül teljesíti a partnercég. Az oldalon megrendelhető Termékeket partnereink futárszolgálaton keresztül juttatják el vásárlóinkhoz. A futárszolgálat 3 alkalommal kísérli meg a csomag kézbesítését. Az Ön által megadott telefonszámot feltüntetjük a csomagcímkén, így amennyiben a futár elsőre nem tudja a csomagot kézbesíteni, fel tudja Önnel venni a kapcsolatot egyeztetés céljából.

Kérjük a regisztrációs résznél teljes nevük, postacímük, e-mail címük , telefonszámuk pontos megadását. Telefonszámnak azt a számot adják meg, amelyen napközben 8:00 - 16:00 óráig elérhetőek. Postacímük magyarországi irányítószámmal kell, hogy rendelkezzen.
A futárszolgálat vállalja, hogy amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, azt 2 alkalommal ingyenesen megismétli.

Szállítási díjak:

A szállítási díj kiszámítása a vásárlás lezárása közben automatikusan kiszámításra kerül. A profight.hu mindent megtesz az automatizált díjszámítás legnagyobb pontosságáért. Az itt feltüntetett érték azonban néhány rendkívüli esetben eltérhet a valóságtól. (Pl.: Több termék vásárlása esetén, ha azok súlya, terjedelme rendkívüli mértékben eltér és más-más szállítási módokat követel meg.) Ebben az esetben a szállítás megkezdése előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot a szállítás díjának alakulásával kapcsolatban.

 

Fizetési feltételek:

Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a megrendelt termékek ellenértékét kiegyenlítheti előre utalással, illetve utánvéttel. Mivel az utánvét beszedése kizárólag készpénzben történik, ezért arra kérjük, hogy már a küldeményről történő értesítéskor készüljenek fel annak átvételkor történő kifizetésére. 

Előre utalás illetve bankkártyás fizetés esetén, csak az áru ellenértékének folyószámlánkra történő megérkezése után történik annak feladása.

Személyes átvételnél csak készpénzben történhet a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése.

 

Garanciális feltételek: 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a hibás teljesítése esetén a számlakibocsátó (partneráruház) vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 • Ön a számlakibocsátó vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön számlával igazolja, hogy a terméket átvette, annak ellenértékét megfizette Partneráruházunk részére. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 • Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a jótállási idõ: 1 év) alapján a megrendelt termék számlakibocsátója jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 • A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

További tájékoztatás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

 

FONTOS:

A jótállási időn belül meghibásodott és visszaküldött árut normál csomagként kérjük feladni, úgy, hogy minden esetben mellékeljék a számlát vagy fénymásolatát. Feladás előtt minden esetben kérjük, hogy egy rövid levélben ismertessék a hiba leírását, valamint a napközbeni telefonos elérhetőségüket. A visszaszállítás díja minden esetben a Vevőt terheli, viszont cégünk a teljes vételárat (ami a vevő felé történő szállítás díját is tartalmazza) jóváírja.

A garanciális ügyintézéssel kapcsolatos érdeklődésüket a +36 20/9125-409 telefonszámon, illetve az info@profight.hu címen tudjuk fogadni.

Kérjük, hogy a termék rendeltetésszerű használata előtt figyelmesen olvassák el a használati útmutatót, és annak megfelelően járjanak el!

A jótállási és szavatossági időtartam az egyes termékeknél eltérő, ezekről a termékek melletti ábrákról és a jótállási nyilatkozatból informálódhatnak.

 

Elállási jog:

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a számlakibocsátó partnerüzlet e-mail vagy levélcímére. A számlakibocsátó levélcíme minden esetben a termék(ek) mellékleteként átadott számlán megtalálható!

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  • a terméknek,
  • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 2. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Az elállás/felmondás joghatásai 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a partnerüzlet visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általuk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaznak partnereink, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést partnereink mindaddig visszatarthatják, amíg vissza nem kapták a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy azt maga fuvarozza vissza. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

További információ: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

Jogorvoslattal lehetősége van békéltető testülethez fordulni.