Wall ball/Slamm ball

Wall ball - 4kg

14 000 Ft

Slam ball Pro - 6 kg

10 500 Ft

Slam ball Pro - 7 kg

11 500 Ft

Slam ball Pro - 8 kg

12 500 Ft

Slam ball Pro - 9 kg

14 000 Ft

Slam ball Pro - 10 kg

15 000 Ft

Slam ball Pro - 5 kg

9 400 Ft

Wall Ball - 5kg

15 500 Ft

Wall Ball - 6kg

16 500 Ft

Wall Ball - 7kg

17 500 Ft

Wall Ball - 8kg

18 000 Ft

Wall Ball - 9kg

19 500 Ft

Wall Ball - 10kg

19 500 Ft