Wall ball/Slamm ball

Wall ball - 4kg

15 500 Ft

Slam ball Pro - 6 kg

11 500 Ft

Slam ball Pro - 7 kg

12 500 Ft

Slam ball Pro - 8 kg

13 500 Ft

Slam ball Pro - 9 kg

15 500 Ft

Slam ball Pro - 10 kg

16 500 Ft

Slam ball Pro - 5 kg

10 500 Ft

Wall Ball - 5kg

17 000 Ft

Wall Ball - 6kg

18 000 Ft

Wall Ball - 7kg

19 000 Ft

Wall Ball - 8kg

20 000 Ft

Wall Ball - 9kg

21 500 Ft

Wall Ball - 10kg

21 500 Ft